Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавен тендер

13.08.2012:

Врз основа  на Одлуката за за распишување на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz ,  број 02-2950/1 од 06.08.2012 година, Агенцијата за електронски комуникации, објавува ЈАВЕН ТЕНДЕР СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ БР. 02-2950/2
Предмет на јавниот тендер со јавно наддавање е доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег  811-821/852-862 MHz  со ширина на блок 2х10 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија.

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на