Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

What IS AEC?

The Agency for electronic communications regulates the matters reffering to construction, maintenance, supervision and use of communication networks and services, interconnection and access to the electronic communications, universal service provision, providing of competition, use and control of the radio frequency spectrum, numbering, protection of privacy and confidentiality of the electronic communications and other issues relating to electronic communications.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

WHAT we DO?

We have the challenge that brings the development of the new technologies. We need to stimulate their development as a prerequisite and supporter of the new services, especially the telecommunications services from which the citizens have benefits through the services such as e-banking, online shopping, television, and databases...

« »

What's new at AEC

Prev Next

Легислатива

Friday, 06 February 2015

Правилник за вид и содржина на подат. и …

Се информираат сите заинтересирани страни дека Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги...

Read more

Соопштенија

Tuesday, 03 February 2015

Правилник за видот и содржината на подат…

Со овој правилник се регулираат правата и обврските на корисниците на електронски комуникации и операторите во Република Македонија. Агенцијата за електронски комуникации го усвои овој нов правилник 29.01.2015 година, а ќе...

Read more

Состаноци

Wednesday, 28 January 2015

Состанок на тема Предлог измена на Упатс…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации, ќе одржи состанок на тема Предлог измена на Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател...

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 28 January 2015

Јавна расправа по Одлука за утврдување н…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014 и 188/2014), отвора јавна расправа по „ПОдлука за утврдување на максималните цени на услугите...

Read more

Набавки

Thursday, 15 January 2015

Услуги за чистење на деловните простории…

Направена е измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка на услуги за чистење на деловните простории на АЕК Линк кон објава на ЕСЈН : https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/d39a0578-b061-42e0-864f-d5bce65b076a

Read more

Соопштенија

Tuesday, 13 January 2015

Финална анализа на пазарот за пристап до…

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува следните документи: финална анализа на пазарот за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа за резиденцијални и деловни корисници и Решение за наметнување на регулаторни обврски Повеќе во...

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се